ADIYAMAN KAHTA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Abdullah Öztürk Çpal. Kantin İhale İlanı

Abdullah Öztürk Çpal.  Kantin İhale İlanı

İhale Dosyasını İndirmek İçin TıklayınızADIYAMAN İLİ KÂHTA İLÇESİ

ABDULLAH ÖZTÜRK ÇPAL.  KANTİN İHALE İLANI

 

                  2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 51/g maddelerine göre İlçemiz ABDULLAH ÖZTÜRK ÇPAL.   

Müdürlüğünün kantini, Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen bedel üzerinden pazarlık usulü ile ihaleye verilecektir. 

  1) İHALE KONUSU KANTİNİN BİLGİLERİ

 

BULUNDUĞU OKUL-KURUM ADI

ABDULLAH ÖZTÜRK ÇPAL.  

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ                      

YILLIK  2.550,00 TL.(8,5 AY)  AYLIK  300,00 TL.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

KAHTA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT

11/10/2018       SAAT : 16.00

ÖĞRENCİ MEVCUDU                                  

250

ÖĞRENİM ŞEKLİ                                   

NORMAL EĞİTİM

TELEFON VE FAKS NO                                  

-

ESKİ KANTİNCİNİN YAPTIĞI MASRAFLARIN TOPLAMI

YOK

       

2) İHALEYE GİRECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

Ø  T.C. vatandaşı olmak.

 

Ø  Gerçek Kişi olmak (Vakıf veya Tüzel Kişi Olmamak)

 

Ø  İhaleye katılacak kişi, başka bir kantin işletmemesi gerekir.

 

Ø  İhalelerden Men Yasağı almamış olmak.

 

Ø  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

Ø  İhaleye katılacak kişilerin eğitim ve öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek düzeyde olması ve işini etkileyecek kadar ağır hasta olmaması gerekir.  

Ø  Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda Kantincilik alanında işyeri açma belgesi, kalfalık, Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması veya kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

Ø  İhaleye vekâletle girilebilinir. (Vekaletme noterden yapılacak ve imza sirküsü eklenecektir.) Fakat kantini vekaleten işletemez. İhaleyi alan kantini kendi nam ve hesabına göre işletecektir.

3) İHALEYE GİRECEKLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

Ø  Kira konusu kantin ve benzeri yerlerin elektrik, su, doğal gaz, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilât müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise idare tarafından tespit edilecek miktar tahakkuk dönemlerinde Malmüdürlüğü/İlçe özel idaresine ödenmek üzere kiracı tarafından okul yönetimine ödenir.

Ø  İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.

Ø  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Gereği halinde ihalenin herhangi bir sürecinde ihaleyi iptal edebilir.

Ø  Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık. temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya kuruluşlara vermeye yetkilidir.

Ø  İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görülen ve evrakları tam olan kişiler ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır ve ihaleye geçilir.

Ø   Kantin ihalesi kendisinde kalan; ancak sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, 1 yıl süreyle ihalelere katılamazlar.

Ø  Kira Süresi, ihale sonrası imzalanacak sözleşmeyle belirlenecektir.

Ø  Uyuşmazlık halinde ihtilafların hal mercii Kâhta icra Daireleri ve Mahkemeleridir.

Ø  İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tam maddelerini kabullenmiş sayılırlar, ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez, itirazda bulunamazlar.

   

4) SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALAR

 

Ø  İhaleyi alan kişi, yapılacak sözleşmeyi imzalamadan önce bir yıllık kira bedelinin %6’sı oranında 153,00 TL. kesin teminatı yatırmak zorundadır. Kesin teminat sözleşme bitiminde okul aile birliğin alacağı kalmaması halinde kiracıya iade edilir.

Ø  Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır.

Ø  Sözleşme süresi içerisinde aylık kira bedelini iki defa üst üste ödemeyen kiracının sözleşmesi Okul aile birliğince tek taraflı olarak feshedilir.

Ø  Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, birlik tarafından feshedilerek ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 aylık veya 12 aylık) kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir.

Ø  Kantin bizzat kiracı tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

Ø  Kiracının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi, hâlinde sözleşme feshedilir.

Ø  Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenebilir.

Ø  Kiracının değişmesi durumunda yeni kiracı komisyonca takdir edilen meblağı 10 (on gün) gün içinde ödemek zorundadır.

Ø  İhaleye girecek kişiler şartnamede yazılanları kabul etmiş sayılırlar. İhale komisyonuna ihale başlamadan önce taahhütname imzalamak zorundadırlar.

 

5) İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

       

BELGE ADI

AÇIKLAMA

1) Adres Beyannamesi

Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.  Yeni tarihli olmalıdır.

2) Nüfus cüzdanın Aslı ve Fotokopisi

 

3) Ustalık Belgesi (Kantincilik alanında alınmış)

Eğer yoksa İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık Belgesi, Mesleki ve Teknik Eğitim diploması ve Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri.  

4) Sabıka Sorgulama Belgesi

Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.

5) Adına Kayıtlı Okul Kantin İşletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı olmadığına dair belge

İlgili Esnaf odasından alacaktır.

6) Vergi borcu Yoktur belgesi

Vergi Dairesinden Alınacaktır.

7) Sağlık Raporu 

Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.

8) İhaleye Katılma Bedeli Dekontu

İhaleye Katılacaklar, Türkiye Ziraat Bankası Kahta şubesinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 31925139 - 5006 nolu hesabına 50,00 TL yatıracaklardır. (Kantinin adı dekontta belirtilecektir)

9) Geçici Teminat Bedeli Dekontu

Kuveyt Türk Bankası Adıyaman Şubesinde bulunan ABDULLAH ÖZTÜRK ÇPAL.    Müdürlüğünün 696073100001 nolu Okul Aile Birliği hesabına Yıllık İhale Bedelinin %3’ü oranında olan 76,50 TL yatırılacaktır.

 

İstenen tüm Belgeler uygun bir zarfa konulacak. Zarf Kapatılıcak, Kapanma yeri imzalanacak ve zarfın üzerine Adını soyadını, Hangi ihaleye ait olduğu, ihale tarihi, saatini ve açık yazışma adresini yazacak.

 

İhaleye katılmak isteyenlerin evraklarını ihale saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne imza karşılığı       teslim etmeleri gerekmektedir.

      

     Bu ilan 05/10/2018 günü saat  10,00 ‘dan  11/10/2018  günü  saat  15,00  ‘a kadar ABDULLAH ÖZTÜRK ÇPAL.   , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan tahtası ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğü WEB sayfasında ilan edilecektir.

Bu ihale ilanı 2 sayfadan ibarettir.

 

Hürriyet Mahallesi M. Kemal Caddesi No... Kaymakamlık Binası Kat 1 Kahta / ADIYAMAN - 0416 725 50 45 725 51 37 726 07 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.